Trường MN Quyết Thắng được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-TCCB ngày 03/9/1999 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum. Năm 2009, trường MN Quyết Thắng được đổi tên là trường MN Tuổi Thơ theo Quyết định số 646/QĐ-CTUBND, ngày 18/5/2009 của Chủ tịch UBND thành phố.

Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng với tổng số 13 phòng học, đáp ứng được yêu cầu cơ bản nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trường có các tổ chức: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả các tổ chức đều hoạt động tích cực, thực hiện đúng chức năng của mỗi tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trường có 02 điểm trường với 13 nhóm, lớp, với tổng số 374 trẻ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, trường MN Tuổi Thơ luôn chấp hành và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chất lượng chăm sóc, giáo dục trong nhà trường cũng được nâng lên; Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2006-2010. Đội ngũ CBGVNV đủ theo điều lệ trường MN; hiện nay, trường có 39 CB-GV-NV, trong đó Ban giám hiệu 02 người (02/2 trên chuẩn đào tạo); 26 giáo viên trực tiếp giảng dạy (trong đó giáo viên chưa đạt chuẩn 05/26 người (19,2%), giáo viên đạt chuẩn 11/26 người (42,3%), giáo viên trên chuẩn 10/26 người (38,5%)); 11 nhân viên (01 nhân viên kế toán; 01 nhân viên văn thư; 01 nhân viên y tế, 01 nhân viên bảo vệ, 07 nhân viên cấp dưỡng.

Trước yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trường mầm non Tuổi Thơ đã triển khai công tác TĐG chất lượng giáo dục nhà trường theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Mục đích của việc TĐG này là nhằm giúp nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường.