Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.