Nhà trường, công đoàn cơ sở phối hợp chia tay cô Lý Thị Mươi về hưu.